Privacy statement

Wij willen u graag informeren over de gevolgen van ons privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming rechtstreeks van toepassing in de Europese Unie. De kern van ons beleid was en zal zijn, dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en dat u daarover zelf een maximale zeggenschap heeft en behoudt.

Er is binnen onze organisatie altijd iemand verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze "verwerkingsverantwoordelijke" is Frans Kamer (frans@kamerfp.nl).

Wij verwerken persoonsgegevens van u, omdat dit noodzakelijk is

  • voor een goede beoordeling van de u aan te bieden diensten;
  • voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten;
  • om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens blijven bij ons en bij de bedrijven, waarmee wij ter uitvoering van onze dienstverlening samenwerken en een zogenoemde verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, waardoor uw privacy ook door deze bedrijven wordt gewaarborgd. Wij verstrekken uw gegevens nimmer aan derden, tenzij wij daartoe van overheidswege zouden worden verplicht en dan uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten.

U heeft alle recht op inzake, correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Bij verwijdering van uw gegevens kan onze dienstverlening uiteraard niet worden voortgezet.

Wij bewaren uw gegevens zolang onze dienstverlening aan u voortduurt en, na beëindiging daarvan, voor een termijn van maximaal vijf jaar. Deze termijn kan op uw verzoek worden verkort, mits u daarbij te kennen geeft geen post contractuele zorg van ons te verlangen en geen voornemen te hebben een klacht in te dienen of een geschil aan handig te maken.

 

Call Now Button